1. Toepassing

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Right Marktonderzoek en Advies BV (Right Marktonderzoek). Opdrachtgever is iedere partij waarmee Right Marktonderzoek een overeenkomst sluit.

1.2 Afwijkende voorwaarden en/of wijzigingen in de overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk voor een bepaalde opdracht zijn overeengekomen.

1.3 Indien en zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling een qua inhoud en strekking zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodanig dat daarop wel een beroep kan worden gedaan. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zal blijken te zijn of toepassing mist, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

1.4 De overeenkomst vervangt en prevaleert boven alle voorgaande correspondentie en afspraken tussen partijen.

1.5 De opdrachtgever is niet bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde, anders dan na schriftelijke toestemming van Right Marktonderzoek.

2. Overeenkomst

2.1 Aan de hand van door opdrachtgever verstrekte gegevens stelt Right Marktonderzoek de offerte op, die naast het onderzoeksvoorstel een opgave van de prijs van het onderzoek, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege opgelegd en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, bevat. Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig tot één maand na dagtekening.

2.2 Tenzij anders aangegeven op de offerte, is de kostenopgave geldig tot één maand na offertedatum, op voorwaarde dat de uitvoering kan plaatsvinden binnen de in het voorstel vermelde periode. Een overeenkomst komt tot stand als Right Marktonderzoek de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Right Marktonderzoek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2 Wanneer Right Marktonderzoek voor het uitvoeren van de overeenkomst, van de opdrachtgever gegevens nodig heeft, worden deze tijdig aan Right Marktonderzoek verstrekt. De opdrachtgever behoort redelijkerwijs te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de benodigde gegevens voor de uitvoering van het onderzoek niet op tijd aan Right Marktonderzoek zijn verstrekt, heeft Right Marktonderzoek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Right Marktonderzoek de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4 Besprekingen worden in Nederland gehouden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Rapportering geschiedt in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen.

4. Wijziging van de overeenkomst (meer-/minderwerk)

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, de fasering van het onderzoek, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.

4.2 Als het onderzoekvoorstel het aantal besprekingen gedurende en na afloop van het onderzoek specificeert, zullen extra besprekingen die op wens van de opdrachtgever plaatsvinden of anderszins noodzakelijk blijken, anders dan door toedoen van Right Marktonderzoek, als meerwerk in rekening worden gebracht.

4.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Right Marktonderzoek zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5. Verantwoordelijkheid bij het aanleveren van persoonsgevoelige informatie

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig aanleveren van persoonsgevoelige informatie aan Right Marktonderzoek. Dit dient bij voorkeur te gebeuren via methoden die Multi-Factor Authenticatie (MFA) ondersteunen. Indien klanten niet in staat zijn om de informatie op een dergelijke wijze aan te leveren, dienen zij dit vooraf aan Right Marktonderzoek te melden. Right Marktonderzoek zal vervolgens een veilige oplossing bieden voor het overdragen van deze gevoelige gegevens.

6. Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn aan te merken.

6.2 Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of buiten de macht van Right Marktonderzoek gelegen factoren die veldwerk of technische afwerking kunnen beïnvloeden, kunnen leiden tot aanpassing van de levertijd waarover de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

6.3 Bij niet tijdige levering dient Right Marktonderzoek schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar een redelijke termijn moet worden gesteld om alsnog te leveren.

6.4 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

7. Vergoeding

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. In de gevallen als bedoeld in artikel 4 is Right Marktonderzoek bevoegd om boven de vaste prijs de extra kosten afzonderlijk in rekening te brengen.

7.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Right Marktonderzoek, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij anders vermeld geschiedt de betaling in twee termijnen. De eerste termijn wordt bij opdrachtverlening in rekening gebracht en vervalt 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. De tweede termijn wordt in rekening gebracht nadat de concept rapportage is opgesteld en vervalt 14 dagen na factuurdatum tenzij naders overeengekomen. Minderwerk wordt verrekend met de laatste termijn. Meerwerk als bedoeld in artikel 4 wordt gelijk met de eindtermijn gefactureerd.

8.2 De opdrachtgever is gehouden alle aan Right Marktonderzoek verschuldigde bedragen na facturering of de bedragen die anderszins uit hoofde van de overeenkomst of deze voorwaarden verschuldigd worden te voldoen, zonder opschorting of verrekening.

8.3 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal bij aanvang van de opdracht 50% van een geschatte prijs in rekening worden gebracht. Aan de schatting kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen en de schatting is nooit een indicatie van de werkelijke prijs.

8.4 Betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Indien genoemde betalingstermijn wordt overschreden, is de opdrachtgever, zonder nadere aankondiging de volledige prijs, eventueel vermeerderd met verricht meerwerk, verschuldigd en is tevens wettelijke handelsrente verschuldigd over het alsdan openstaande bedrag.

8.5 Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle kosten, waaronder maar daar niet toe beperkt de daadwerkelijke advocaatkosten, die Right Marktonderzoek zowel in als buiten rechte moet maken om bij overschrijding van een betalingstermijn incassering van haar vordering en rente te realiseren. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500 (vijfhonderd euro).

9. Ontbinding en annulering

9.1 Right Marktonderzoek is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of enige voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever (i) in staat van faillissement wordt verklaard, (ii) surseance van betaling wordt verleend, (iii) aan haar schuldeisers een onderhands akkoord aanbiedt, (iv) wanneer beslag wordt gelegd op haar vermogensbestanddelen of (v) haar bedrijfsvoering stillegt, beëindigt, wordt overgenomen, of wanneer (vi) opdrachtgever de op haar rustende verplichting welke voortvloeit uit de overeenkomst niet nakomt waaronder het onbetaald laten van de facturen of wanneer (vii) er goede gronden zijn te vrezen dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichting of enige andere vergelijke situatie. Hetzelfde geldt als sprake is van dreiging van één van de voornoemde situaties.

9.2 In geval van ontbinding op grond van artikel 8.1 is opdrachtgever de volledige of indien geen vaste prijs is overeengekomen de hoogste van de geschatte prijs of de werkelijk bestede uren direct verschuldigd, onverminderd het recht van Right Marktonderzoek aanvullende schadevergoeding te vorderen.

9.3 In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever, is de opdrachtgever de navolgende bedragen verschuldigd:

  • voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht: 50% van de overeengekomen of geschatte prijs;
  • na begin van uitvoering van de opdracht: 100% van de overeengekomen of geschatte prijs;

onverminderd het recht van Right Marktonderzoek aanvullende schadevergoeding te vorderen.

9.4 Voor doeleinden van dit artikel is er sprake van ‘begin van uitvoering’ indien (i) in de overeenkomst daarvoor een specifieke datum is opgenomen, (ii) Right Marktonderzoek schriftelijk mededeling doet met de opdracht te zijn begonnen of (iii) anderszins blijkt van een begin van uitvoering, waarbij bepalend is welke van de opties (i), (ii) en (iii) zich in tijd gezien het eerste voordoet.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Right Marktonderzoek en – indien deze zich mocht voordoen – haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met Right Marktonderzoek voldane en/of verschuldigde honorarium.

10.2 Right Marktonderzoek is nooit verantwoordelijk voor de interpretaties en het gebruik van de onderzoeksresultaten en rapportages door opdrachtgever en/of derden.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Right Marktonderzoek voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst of het uitblijven daarvan.

11. Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht op voorstellen voor onderzoek en de daarbij behorende stukken berust bij Right Marktonderzoek.

11.2 Het auteursrecht op rapporten en andere in het kader van het onderzoek opgestelde stukken berust eveneens bij Right Marktonderzoek, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is gerechtigd de hier bedoelde schriftelijke bescheiden te vermenigvuldigen, echter uitsluitend voor intern gebruik binnen de eigen organisatie, behalve die welke uitdrukkelijk voor extern gebruik bedoeld zijn.

12. Geheimhouding

12.1 Right Marktonderzoek zal door opdrachtgever als vertrouwelijk aangemerkte gegevens niet aan derden openbaar maken. Opdrachtgever is  verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, waaronder informatie over de werkwijze, die zij in het kader van hun overeenkomst heeft verkregen.

12.2 Opdrachtgever is gehouden de geheimhoudingsverplichting en de verplichting uit artikel 10.2 op te leggen aan alle ondergeschikten die kennis nemen van de informatie en de rapporten en staat er voor in dat deze ondergeschikten en derden de verplichting nakomen.

13. Boete

13.1 Opdrachtgever is aan Right Marktonderzoek een direct opeisbare en niet voor verrekening, matiging of compensatie vatbare boete verschuldigd van € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) per geconstateerde overtreding van artikel 10.2 en artikel 11 te vermeerderen met een bedrag van € 10.000 (tienduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt.

13.2 De boete komt Right Marktonderzoek toe onverminderd alle andere rechten en vorderingen, daaronder mede begrepen de vordering in verband met de overtreding van artikel 10.2 en artikel 11 en elk recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat. Artikel 6:92 BW leden 2 en 3 worden met dit artikel uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle.

 

Aangesloten bij:

Right Marktonderzoek

Een aantal klanten:

  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor gemeente Venlo
  • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor AT Osborne
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor ANWB
  • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Omroep Zeeland
  • Right Martkonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Zeekhoe Communicatie
  • Right Marktonderzoek heeft onderzoek uitgevoerd voor Smartcenter.